Høringssvar til budget 2019

Randers Kommunes basisbudget for 2019 er i høring. Traditionen tro har Randers Lærerforening lavet et høringssvar.
Alle_124 2013 06 10 DLF 096

Høringssvar budget 2019
Det fremgår i teksten til OK 18, at parterne – altså KL og LC er enige om, at man indgår i samarbejdet ”Ny start”, hvor formålet er at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet. Dette sker bl.a. gennem en styrkelse af arbejdsmiljøet og arbejdet med lærernes professionelle kapital.

Folkeskolens styrkepositioner skal fastholdes, så folkeskolen fortsat er forældres og elevers førstevalg. Folkeskolen skal fortsat kunne danne og uddanne elever, som folkeskolen har formået i 200 år. Det kræver en folkeskole, der kan fastholde og rekruttere dygtige og engagerede lærere, og som har rammer, der understøtter, at lærere og ledelse kan lykkes med deres opgaver.[1]

I Randers oplever vi, at folkeskolen er trængt, privatskolefrekvensen er stigende, antallet af lærere er forholdsmæssigt reduceret mere end antallet af elever, udgifterne til specialundervisningstilbud er stigende m.m.

Det er nødvendigt, at man begynder at investere i driften af folkeskolen i stedet for, at vi behandler undervisning som en kortsigtet investering og bruger vores elevers fremtid til at betale for nutiden. [2]

I Randers må det være et vigtigt mål, at man skal højne det generelle uddannelsesniveau.  Skal det lykkes, må man fra politisk side arbejde målrettet mod det og derfor tænke i dannelse og uddannelse af kommunens børn og unge, så de er bedst muligt rustet til fremtiden. Skal det lykkes, så begynder det i folkeskolen gennem elevens møde med den professionelle ogvelforberedte lærer.

Man bør huske på, at skolerne er ramt af en underfinansieret skolereform, og en række af forskellige besparelser og ikke-forudsete udgifter gennem tiden, bl.a. rammebesparelsen fra 2016 og ekstra udgifter til taxakørsel som følge af skolestrukturændringerne.

Randers Lærerforening opfordrer derfor til, at man fra det kommende budget 2019 fjerner tidligere besparelser og desuden investerer yderligere i folkeskolen, således at der skabes bedre rammer for såvel elever som for lærere og børnehaveklasseledere.

Randers Lærerforening har desuden følgende generelle kommentarer til budget m.m.

  • Randers Lærerforening opfordrer til, at man igen adskiller det specialiserede område fra de øvrige folkeskoler rent økonomisk, således at der sikres en økonomi til forsvarlig drift af begge områder.
  • Randers Lærerforening opfordrer til, at man formindsker administrationsopgaverne og forenkler dokumentationsopgaverne for lærere/børnehaveklasseledere m.fl., således at der bliver frigjort ressourcer til at højne kvaliteten i undervisningen.
  • Randers Lærerforening stiller sig uforstående overfor, at skolerne løbende belastes af øgede udgifter til taxakørsel med elever – udgifter, man åbenbart ikke havde forudset i forbindelse med skolestrukturen.
  • Randers Lærerforening opfordrer til, at man styrker skoleområdet gennem en struktur, der sikrer skoleområdet en arbejdskraft, der på dynamisk vis servicerer og bidrager til udvikling af skoleområdet på overordnet plan, hvor de pågældende medarbejdere refererer direkte til skolechefen.
  • Randers Lærerforening opfordrer til, at man ved ansættelser i Børn og Skole har fokus på det fagfaglige, således at medarbejdere, der skal arbejde med eksempelvis skolen har en skolebaggrund.
  • Randers Lærerforening opfordrer til, at man i forbindelse med ændringerne grundet den nye ungeindsats, FGU m.m. sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til området, således at vejledere og lærere i folkeskolen har de rigtige forudsætninger og muligheder for at hjælpe de unge rigtigt på vej.
  • Randers Lærerforening stiller sig gerne til rådighed for i et samarbejde med relevante direktører/fagchefer m.m. at nytænke sagsgange m.m.

Der skal kæmpes for den gode folkeskole, lad os gøre det sammen.


På vegne af Randers Lærerforening

Venlig hilsen

 

Leif Plauborg
Formand

 


[1] KL, FF og LC i aftalepapir, Forligsinstitutionen den 27. april 2018

[2] Frit efter Hargraeves og Fullan – Professionel kapital