Regnskab for Randers Lærerforenings Særlige Fond 2020

Laerer 5 570251
Regnskab for Randers Lærerforenings Særlige Fond
  2020 2019
Resultatopgørelse    
Huslejeindtægt 100.000 100.000
Renteindtæft 2.704 3.110
Afkast værdipapirer 17.960 11.710
Kursregulering  20.460 55.979
Indtægter ialt 141.124 170.799
     
Udgifter    
Konfliktudbetaling 0 1.753
Ejendomsskat 15.653 19.063
Ejendomsforsikring 11.211 11.211
Vedligeholdelse 82.062 25.559
Vicevært 26.015 25.379
Revison 15.000 13.750
Administration  10.360 10.172
Porto og gebyr 1.000 1.000
Kursregulering 0 0
Øvrige udgifter 7.221 1.300
Udgifter i alt 168.522 109.187
     
Årets resultat -27.398 61.612
     
Aktiver    
Lærernes Hus 2.000.000 2.000.000
Værdipapirer 1.010.692 990.232
Lån og Spar 70.373 61.810
Kronjylland Garantikapital 100.000 100.000
Sparkron Opsparing 547.105 545.901
Aktiver i alt 3.728.170 3.697.943
     
Passiver    
Egenkapital primo 3.187.572 3.125.960
Årets resultat -27.398 61.612
Egenkapital i alt 3.160.174 3.187.572
     
Gæld    
Mellemregning RLF 538.308 501.933
Anden gæld 29.688 8.438
Gæld i alt 567.996 510.371
     
Passiver i alt 3.728.170 3.697.943
     
Værdipapirer Kursværdi Kursværdi
  2020 2019
Lån og Spar Invest:    
Verden Selct 65.416 65.428
Obligationer 565.495 566.069
Danske Aktier 121.952 95.526
Emerging Markeds Aktier 23.363 26.022
Emerging Markeds Debt 41.816 39.536
European High  192.650 197.651
     
I alt 1.010.692 990.232