Styregruppen for professionel kapital er nedlagt

Professionel kapital
Styregruppen, der har stået bag arbejdet med målingen af den professionelle kapital på skolerne i Randers Kommune er blevet nedlagt.

Forud for styregruppemødet den 25. november meddelte Skolechef Jesper Kousholt, at dette møde i styregruppen var det sidste møde i styregruppen. 

På mødet blev der diskuteret for og imod nedlæggelse af styregruppen. Men den tidligere udmeldte beslutning endte med at stå ved magt. 

Da der politisk er stor interesse for indsatsen om professionel kapital, og byrådet drøftede det for ca 1 år siden, med det resultat, at målingen blev udsat, valgte styrelsen at orienterer politikerne.

Vores brev til Skole- og Uddannnelsesudvalget er en del af et dagsordenspunkt til byrådsmødet den 9. december. 

Vores brev kan læses her: 

Kære medlem af Skole- og Uddannelsesudvalget

Samarbejde om professionel kapital

Et af områderne, hvor Randers Kommune og Randers Lærerforening har samarbejdet gennem lang tid er omkring begrebet professionel kapital. Vi har derfor valgt at orientere jer om, hvad der er sket den seneste tid.

Baggrund for beslutningen om professionel kapital
I sidste skoleår satte organisationerne på skoleområdet sig sammen med forvaltningen for at planlægge og gennemføre en måling af den professionelle kapital på skolerne i Randers. Formålet var i et fællesskab mellem forvaltning og de faglige organisationer (Skolelederforeningen, Randers Lærerforening/Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA) at få igangsat et arbejde med skolens kerneopgave.


Som bekendt blev denne del af indsatsen drøftet i byrådet i starten af 2019, efter at forvaltningen valgte at udskyde målingen og internatet. Undersøgelse og internat

Den 11. og 12. november 2019 var ca. 150 tillidsvalgte og ledere fra alle kommunens skoler på internat for at arbejde med resultatet af undersøgelsen om skolernes professionelle kapital – en undersøgelse, der var lavet blandt næsten 1100 ansatte på skolerne.

Svarprocenten var 95%, hvilket er unikt i denne form for undersøgelser og vidner om det store fælles engagement, der er i forhold til indsatsen.

Vi oplevede, at alle arbejdede ihærdigt og ydede en stor indsats for at planlægge arbejdet for den enkelte skoles professionelle kapital med henblik på at forbedre kvaliteten i arbejdet med skolens kerneopgave. Et arbejde, der er en lang proces for alle implicerede.

Efter internatet skal arbejdet foregå ude på skolerne med skolernes egne planer for indsatser, der kan forbedre skolens kerneydelser og dermed i sidste ende øge kvaliteten i forhold til løsning af kerneopgaven.

Skolechefen nedlægger styregruppen
Skolechef Jesper Kousholt har imidlertid nedlagt styregruppen for professionel kapital. På dagens møde meddelte han, at det var sidste møde i denne gruppe, og dermed er den nedlagt. Vi har dog i gruppen aftalt muligheden for at lave en opfølgning primo juni 2020.

Konsekvensen er, at det løbende arbejde med opfølgning og fælles fokus ikke finder sted. 


Randers Lærerforenings vurdering
Vi anser styregruppen som et vigtigt fælles forum mellem organisationer og forvaltning for at fastholde fokus, dialog og sikre udvikling i indsatsen. Derfor kan vi absolut ikke anbefale, at man for nuværende nedlægger styregruppen.

Der skal være en overordnet gruppe, der kan varetage forskellige processer i forhold til vejledning, sparring og opfølgning på skolernes arbejde.

Skolerne arbejder med ”professionelle læringsfællesskaber”. Professionelle læringsfællesskaber er en af bestanddelene i Professionel kapital. Det er vigtigt, at der en kobling fra arbejdet med professionelle læringsfællesskaber over til arbejdet med skolens professionelle kapital. At arbejde med professionelle læringsfællesskaber uden at arbejde med professionel kapital giver ikke mening.

Det er besluttet, at en række udvalgte skoler (tilfældige skoler) skal have besøg af skolechef Jesper Kousholt og udvalgte fællestillidsrepræsentanter for at fastholde fokus og sikre opsamling på skolernes arbejde.

En opsamling, der kommer til at stå alene, da styregruppen, der ville være det naturlige formelle forum for opsamlingen nu er nedlagt.
Det giver god mening, på de skoler, hvor det er relevant, at man der kobler målingen og indsatsen professionel kapital med arbejdspladsvurderingen (APV). Men man skal også være klar over, at mens professionel kapital retter sig mod kvaliteten i skolen – altså kvaliteten af løsningen af kerneopgaven, så er fokus i APV’en de ansattes arbejdsmiljø.

Randers Kommune har udsendt en pressemeddelelse om arbejdet med professionel kapital på skolerne og internatet. Ligeledes har det være omtalt i Amtsavisen.

Såvel i artiklen, som i pressemeddelelsen lægges der op til ”vores videre arbejde”. Heri må forståelsen være den, at det er i fællesskab. I den sammenhæng giver nedlæggelse af styregruppen ingen mening. I stedet skaber dette igen stor forundring.

I 2017 begyndte lærere og børnehaveklasseledere at arbejde efter en lokalaftale indgået mellem Skoleforvaltningen og Randers Lærerforening. I aftalen, som vi stadig arbejder efter, er professionel kapital omdrej-ningspunktet.

”Ny Start”
I OK18 blev der som bekendt lavet aftale om nedsættelse af en kommission og om ”Ny Start”. I såvel ”Ny Start” som i kommissoriet for kommissionen indgår bl.a. at man vil samarbejde om at styrke lærernes professionelle kapital.

Dermed må det forventes, at professionel kapital indgår i anbefalingerne fra kommissionen. Anbefalingerne er grundlag for det videre samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og KL.

Anbefaling
Deres er vores opfattelse af nedlæggelsen af styregruppen er et tab af potentiale i forhold til den fælles udvikling af skolernes kerneopgave. Derfor vil vi opfordre udvalget til at lave et arrangement med Tage Søndergaard Kristensen og organisationerne og eventuelt Skolerådet, hvor Tage Søndergaard Kristensen gennemgår tankerne bag professionel kapital, og hvordan det kan forbedre arbejdet med skolens kerneop-gave, samt styregruppen og eventuelt repræsentanter fra enkelte skoler fortæller om deres arbejde.

På vegne af Styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand
Randers Lærerforening

Emner

Målgruppe