Vedtægter for Randers Lærerforening

Vedtægter for Randers Lærerforening er vedtaget på generalforsamlingen. De seneste ændringer blev besluttet på generalforsamlingen i 2020.

Kredsens navn

§ 1.
Kredsens navn er Randers Lærerforening. Den udgør kreds 130 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Randers Kommune.

Kredsens formål

§ 2.
Kredsens formål er:

 • at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser.
 • at styrke sammenholdet blandt medlemmerne
 • at tilskynde til aktivt medlems-arbejde på skolerne.

Kredsen fungerer tillige som valg-kreds (jvf. DLFs vedtægter § 15)

Stk. 2. Som en del af kredsen råder Randers Lærerforening over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Randers Lærerforening.

Medlemmer

§ 3.
Som medlemmer kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og §10 har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til kredskassereren eller foreningens kontor. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med en måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.

Kontingent og regnskab

§ 4.
Kontingent til kredsen for det nærmest følgende skoleår fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget for det følgende regnskabsår.

Styrelsen er berettiget til at lade kontingentopkrævningen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat det enkelte medlem ikke modsætter sig dette. Medlemmer, der af hovedforeningen bevilges hel eller delvis fritagelse for betaling af hoved-fore-ningskontingent, fritages i samme omfang for betaling af kredskontingent.

Regnskabsåret er: 1. januar - 31. december.

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Randers Lærerforenings forpligtelser alene med sit indbetalte og forfaldne kontingent til kredsen.

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent m.v. inden udgangen af hvert kvartal, fortaber medlemsrettighederne, indtil kontingentrestancer og påløbne renter og gebyrer er betalt.

Generalforsamlingen

§ 5.
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal, jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved opslag på skolerne, på Randers Lærerforenings hjemmeside og kalenderen på Folkeskolen.dk. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden.

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig dagsorden, beretningens skriftlige del, en oversigt over det reviderede regnskab samt kredsstyrelsens budgetforslag og forslag til kontingent fremlægges på Randers Lærerforenings hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen. Medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse modtager informationerne pr. mail.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (jvf. dog § 13 og § 14).

Skriftlig afstemning foretages, når mindst 20 medlemmer ønsker det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev.

Generalforsamlingens dagsorden

§ 6.
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale
 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår.
 8. Valg jvf. § 8.
 9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller styrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (sommerferien fraregnet) efter, at begæringen er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne, samt ved brev til de enkelte medlemmer, der ikke er tilknyttet en skole. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.

Styrelsen

§ 8.
Den ordinære generalforsamling vælger i lige år en kredsstyrelse bestående af 5 medlemmer, heri indregnet kredsens delegerede. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode.

Der vælges:
Kredsformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af kredsstyrelsen.
Næstformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af styrelsen.
Øvrige delegerede, der samtidig er valgt som medlemmer af styrelsen og øvrige styrelsesmedlemmer,
styrelsesmedlem(mer), der ikke bliver valgt som delegerede er valgt som suppleant(er) for de delegerede.
2 suppleanter til styrelsen og  eventuelle suppleanter for de delegerede.
2 kritiske revisorer
1 revisorsuppleant

Valg af kredsformand, næstformand og delegerede til DLF's kongres samt disses suppleanter foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget.

Kredsformanden og næstformanden varetager i samarbejde med de(n) af styrelsen udpegede sagsbehandler(e) kredsens sagsbehandling.

Fratræder kredsformanden i valgperioden, vælges ny formand i henhold til de af hovedstyrelsen fastsatte regler.

Fratræder næstformanden i valgperioden, udpeger styrelsen blandt sine medlemmer en næstformand. Den således udpegede næstformand fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg af ny næstformand skal finde sted. Dette valg gælder for den resterende ordinære valgperiode.

Senest 4 uger før generalforsamlingen indkalder styrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg, og udsendes kun når det er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Navnene på de forudmodtagne, gyldige kandidatforslag udsendes sammen med endelig dagsorden.

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er gyldige, når kandidaterne personligt erklærer sig villige til at modtage valg, eller når der foreligger en underskrevet erklæring herom fra pågældende.

Mistillidsvotum

§ 9.
Et forslag om mistillidsvotum behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10.

Styrelsens arbejde

§10.
Kredsstyrelsen konstituerer sig med kasserer, sagsbehandler(e) og udvalgsformænd/områdeansvarlige. Kredsstyrelsen kan tiltrædes uden stemmeret af en af kredsstyrelsen blandt kredsens almindelige medlemmer udpeget kredskasserer.

Såfremt kredskassereren er et styrelsesmedlem, bevarer vedkommende sin stemmeret.

Formand og kasserer kan ikke være den samme person.

Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt i henhold til styrelsens forretningsorden og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Styrelsen nedsætter udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg m.v. Formanden for et udvalg, som nedsættes af styrelsen, skal være et stemmeberettiget medlem af styrelsen.

Kredsformanden og kredskassereren i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen.

Styrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Valg af tillidsrepræsentanter

§ 11.
I ulige år i marts, med tiltrædelse 1. august, vælger de ansatte, der er inden for foreningens organisationsområde, på hver tjenestested en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler.

Til opslag på tjenestestederne mindst 5 dage før valget udsender kredsstyrelsen et valgskema med navnet på den fungerende tillids-repræsentant samt plads til kandidatforslag.

Der afholdes tillidsrepræsentantmøde, når styrelsen ønsker det, eller når mindst 1/4 af tillidsrepræsentanterne anmoder formanden derom.

Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til tillidsrepræsentantreglerne.

Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet mellem medlemmerne på tjenestestedet, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

Tillidsrepræsentanten kan frit formidle materiale til og fra foreningens medlemmer.

Stk. 2. Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne.

Stk. 3. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer uden fast tjenestested, vælger kontaktperson(er) og suppleanter ud af egen midte.

Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant eller kontaktperson behandles efter DLF's vedtægter §11, 11A og 11B.

Faglige klubber

§ 12.
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub.

 • den faglige klubs forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.
 • tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for den faglige klub
 • tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen varetager forbindelsen med kredsstyrelsen
 • valg af tillidsrepræsentant og TR-suppleant sker iht. til TR-reglerne
 • valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan danne særlig klub under kredsen. Kontaktperson(er) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer, som er omfattet af DLF's overenskomst, men ikke ansat på en skole, men ansat efter overenskomst indgået af Randers Lærerforening eller LC, kan danne egen faglig klub under kredsen.

Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. Klubbernes regnskab føres af kredskassereren

Kredsens ophør

§ 13.
Randers Lærerforening kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (incl. stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.

Ændring af vedtægterne

§ 14.
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for ordinær generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og når 2/3 af samtlige afgivne stemmer (incl. stemmer ikke) stemmer for.

Vedtægternes vedtagelse og ikrafttræden

§ 15.
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 10. juni 2020 og træder i kraft straks. 

Vedtægter for Randers Lærerforenings Særlige Fond