Lønpolitik for Randers Lærerforening

Kredsens lønpolitik og handleplan fastlægges inden for rammerne af Danmarks Lærerforenings principprograms afsnit om løn samt lønaftalen. Den lokale politik og strategi skal indsnævre, afgrænse og præcisere førnævnte.

Lønpolitikken er gældende for alle stillingsgrupper, hvor lønforhandlingerne varetages af Randers Lærerforening.

Danmarks Lærerforenings principprogram

Lønsystemet skal medvirke til at udvikle og understøtte lærerprofessionen.

Der skal sikres et lønsystem, som passer til et arbejde, der ofte udføres som et kollektivt anliggende, og som tager udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der kræves for ansættelse i folkeskolen.

 • Resultatet af de centrale forhandlinger skal som minimum sikre reallønnen i en stabil og kendt lønudvikling. Lønniveauet skal som minimum fastholdes i forhold til øvrige grupper på arbejdsmarkedet, hvilket vil medvirke til at fastholde kvalificerede medarbejdere. Lønudviklingen skal tilgodese alle medlemsgrupper i foreningen.
 • Lønnen skal medvirke til at tiltrække kvalificerede ansøgere til læreruddannelsen.
 • Lønnen bør udmøntes, så den understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed, idet alle løndele aftales mellem arbejdsgiverne og organisationen.
 • Medlemmerne skal sikres et bredt kendskab til lønnens sammensætning og have indflydelse på udviklingen og udmøntningen af foreningens lønpolitik og lønstrategi. Den centralt formulerede lønpolitik og strategi skal udvikles i tæt samspil med medlemmer og kredse, så centrale og lokale initiativer og aftaler kan understøtte hinanden.

Lokal lønpolitik
Randers Lærerforening vil arbejde på, at der i fremtidige overenskomster ikke afsættes yderligere midler til lokal løndannelse. Løndannelsen bør i stedet være centralt aftalt.

Ved udmøntning af tilbageløbsmidlerne og eventuelle lokale lønmidler, vil vi arbejde for følgende:

 • Løn må ikke være en erstatning for tid.
 • Aftaler skal baseres på objektive kriterier og være fremadrettede.
 • Skolens kerneydelser skal indtage en fremtrædende plads i lønsystemet
 • Lokal løndannelse fastlægges fortrinsvist efter forhåndsaftaler, således at lønnen automatisk udløses, når kriterierne er opfyldt.
 • Flest mulige tillæg gives som kvalifikationstillæg.
 • Kvalifikationsløn skal gives som løntrin, når det er muligt.
 • På alle skoler skal det være de samme principper, der gør sig gældende i forbindelse med udmøntning af funktions- og kvalifikationsløn.
 • Løndannelsen skal være medvirkende til at rekruttere kvalificerede lærere/bh. klasseledere og fastholde nuværende ansatte.
 • Sikre tillidsrepræsentanter og organisationsvalgte samme adgang til kvalifikations- og funktionsløn, som hvis de havde mulighed for fuldt ud at fungere i deres sædvanlige job.
 • Sikre at alle får andel i de lokale lønmidler.
 • Der skal være fuld udmøntning af tilbageløbsmidlerne og eventuelle lokale lønmidler.
 • Lønforhandlingerne varetages på styrelsens vegne af RLF’s formand og næstformand
 • Forud for forhandlingerne på den enkelte skole inddrages TR’en.
 • Sikre at tillæg udløser pension og at de for tjenestemænd veksles til løntrin, når det er muligt.
 • Pensionsgivende tillæg til tjenestemænd og overenskomstansatte med pensionsordninger i ”de lukkede kasser” gives efter ”Aftale om lokal løndannelse” § 4 stk. 2 punkt b (”høkermodellen”).
 • Lønpolitikken evalueres årligt i forbindelse med fastlæggelse af handleplan for det følgende år