Vedtægter for Randers Lærerforenings Særlige Fond

Vedtægter for Særlig Fond i Randers Lærerforening

§1
Randers Lærerforenings særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 

§2
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3.

§3
Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som antages af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

§4
Som en del af regnskabet for kredsens særlige fond opgøres formuen primo regnskabsåret tillagt årsgennem-snittet for nettoprisindekset.

§5
Hvis formuen ultimo regnskabsåret overstiger beregningen i § 4, er der et frit kapitalafkast, som kredsstyrel-sen kan vælge at overføre til kredsens driftsregnskab.

§6
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægters §9, stk. 14.

Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

Fondens midler kan ikke overføres til andre kredse.

§7
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

§8
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtigede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

§9
Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.

§10
I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds’ særlige fond.

 

Disse vedtægter for Randers Lærerforenings Særlige Fond er vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2024.

Vedtægter for Randers Lærerforening